гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected] Директор: 0882592948

Още един успешен проект на ПМГ

ПМГ „Атанас Радев“ получи 58 лаптопа в изпълнение на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обща информация за проекта

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

В изпълнението на част от проектните дейности е включена ПМГ „Атанас Радев“ .

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда…

Допустими дейности - Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи… Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес и с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Целева група по проекта са учениците.

Индикатори за изпълнение: Брой ученици, получили по-добра възможност за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 58 броя.