гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Изпити за промяна на оценката

Уважаеми дванадесетокласници,

            Онези от вас, които желаят да се явят на изпит за промяна на оценката, трябва да подадат заявление, съобразено с графика на дейностите, определен със заповед на Министъра на образованието и науката и с изискванията на НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

            В отделен файл ще получите формат на заявление. Заявлението изпращайте на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  с текст „Изпит за промяна на оценката“. Варианти за попълване:

  • Можете да принтирате заявлението, да попълните собственоръчно позициите, които се отнасят за Вас, да го сканирате или снимате и да го изпратите. Снимките да са в JPG формат.
  • Можете да изтеглите файла със заявлението и да го попълните на компютър, да го форматирате в pdf или да го оставите в word, след което да го изпратите.

 

Обърнете внимание на чл. 35, ал.3 и чл. 36, ал.3.

 

График на дейностите:

 

Дейност

Срок

1.

Подаване на заявление

До 12.00 ч. на 14.05.2020 г.

2.

Заповед на Директора на училището за график на изпитите, състав на комисиите за проверка и оценка на писмените работи, квестори

До 15.00 ч. на 14.05.2020 г.

3.

Оповестяване графика на изпитната сесия по учебни предмети на сайта на училището

До 16.00 ч. на 14.05.2020 г.

4.

I изпит

От 9.00 до 12.00 на 15.05.2020 г.

5.

II изпит

От 13.00 до 16.00 на 15.05.2020 г.

6.

III изпит

От 9.00 до 12.00 на 18.05.2020 г.

7.

Заседание на училищната зрелостна комисия за допускане на учениците до зрелостен изпит

От 15.00 ч. на 18.05.2020 г.

8.

Доклад на Директора на училището до Началника на РУО за допуснати и недопуснати ученици до ДЗИ

До 17.00 ч. на 18.05.2020 г.

 

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

…………….

Чл. 35. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VII клас, за ХI клас или за ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас. 

(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 23. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по ал. 1. 

(5) Изключение по ал. 4 се допуска за ученик от ХII клас, който има годишна оценка слаб (2) по един или по няколко учебни предмета или модула - може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.

 (6) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, а в спортните училища - и във факултативните часове по учебен предмет от специализираната подготовка. 

Чл. 36. (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на втория гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет или модул за съответните класове от етапа. 

(3) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана по реда на чл. 30. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, а в спортните училища - и във факултативните часове по учебен предмет от специализирана подготовка.

(6) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от втория гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.