гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected] Директор: 0882592948

НЗМС „Атанас Радев“ - 2024 г.

Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас ще се проведе от 26 до 28 януари 2024 г. в гр. Ямбол.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието, гр. Ямбол.
Училище координатор за организирането и училище домакин за провеждането на Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас е ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

За участие е необходимо в срок до 12.01.2024 г. на e-mail: [email protected]  да се изпратят:
1. Файл във формат Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).
2. Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).
3. Сканиран списък на учениците, подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на:
    3.1. резултатите на ученика и личните му данни;
    3.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).
4. Сканиран списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуване на техните резултати съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).
За участието си в Националното зимно математическо състезание „Атанас Радев” за ученици от VIII до XІІ клас всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.
Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.