гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected] Директор: 0882592948

Математика за всеки

Информация относно организиране и провеждане на състезанието:

  • Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас, ще се проведе на 01.06.2024 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол
  • В състезанието имат право да участват всички ученици от IV клас през 2023/2024 учебна година, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.
  • Състезанието е анонимно и се провежда в един кръг в една състезателна група за ученици от IV клас.
  • Състезанието е с продължителност от общо три астрономически часа и се провежда в две части: Модул-1 с продължителност 60 минути и Модул-2 с продължителност 120 минути. При провеждане на състезанието няма почивка между модулите.
  • Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас е включено в регламента за държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 година на ПМГ „Атанас Радев”, гр. Ямбол. С резултатите от състезанието учениците могат да кандидатстват и в други профилирани гимназии в страната с профил „Математически” или „Природни науки”, които имат право да осъществяват прием в V клас.
  • Заявления за участие (по образец) се подават в срок до 27.05.2024 г. (понеделник) в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.
  • Заявки извън посочения срок няма да се приемат. При подаване на заявление за участие в състезанието всеки родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава и декларация за информираност и съгласие (по образец).
  • Регламентът за организиране и провеждане на пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2023/2024 година е публикуван на електронната страница на Министерство на образованието и науката, раздел „Олимпиади и състезания”.

    Образци на заявление за участие и декларация за информираност и съгласие родителите да изтеглят от сайта на ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.