гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС