Заповед за държавен план-прием в V клас
Повече...
Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2020-2021 година
Въз основа на проведеното гласуване по точка 4. от дневния ред и на основание чл. 262 от ЗПУО, педагогическият съвет РЕШИ: ...
Повече...