гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Променени текстове, свързани с приема в V клас

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 71 от 2019 г.)

§ 1. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В наименованието думите „Допълнителна разпоредба“ се заменят с „Допълнителни разпоредби“.

2. Създават се § 1а и § 1б:

„§ 1а. (1) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за втория учебен срок на учебната 2019 – 2020 г. е не по-малко от две.

(2) Срочна оценка за втория учебен срок на учебната 2019 – 2020 г. се формира при спазване на чл. 22, ал. 1, като се вземат предвид и текущите оценки, поставени в процеса на обучението от разстояние в електронна среда.

§ 1б. През учебната 2019 – 2020 г. изпитът по чл. 51, ал. 4 не се провежда.“

Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. След чл. 112 се създават допълнителни разпоредби с § 1 и § 2, както следва:

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Право на участие за приемане за учебната 2020 – 2021 г. на места по държавния план-прием в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат учениците, които успешно са завършили началния етап на основно образование и са участвали в областния кръг на олимпиадата по математика и/или в състезанието „Математика за всеки“ от календара на МОН.

(2) Учениците се класират от профилираната гимназия на местата по ал. 1 въз основа на:

1. резултата от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, а когато ученикът се е явил и на двете – въз основа на по-високия му резултат;

2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 71 от 2019 г.).

(3) Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да определи различна тежест на резултатите от състезанието и/или олимпиадата.

(4) Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по критерии, определени с решение на педагогическия съвет на училището и които осигуряват приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием.

(5) Решенията по ал. 3 и 4 се представят на началника на РУО и се обявяват на електронната страница на училището и на РУО в срок до 30 май 2020 г.

(6) За участие в класирането учениците подават:

1. заявление до директора на съответната профилирана гимназия;

2. копие на документа с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“ – само за ученици от друга област;

3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2.

(7) Приемът за учебната 2020 – 2021 г. се извършва от профилираната гимназия до 30 юли.

(8) В срока по ал. 7 директорът на профилираната гимназия уведомява началника на РУО за броя на записаните ученици по паралелки в V клас.

§ 2.(1) ……………….. (отнася се за приема след Х клас)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.                                                                   Министър: Красимир Вълчев