Прием на ученици в V клас за учебната 2019-2020

Регламент за прием в 5 клас 2019

Съобщение

  1. Служебни бележки за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и математическите състезания „Европейско кенгуру” и „Питагор” ще се издават само на ученици, кандидатстващи в друга административна област. Желаещите да получат служебна бележка подават заявление по образец в канцеларията на ПМГ „Атанас Радев”. Служебните бележки се издават в срок до три работни дни след подаване на заявлението.
  2. Във връзка с т. 11 от Регламент за държавен план-прием в V клас на ПМГ „Атанас Радев” за учебната 2019/2020 година и в изпълнение на Заповед № РД 09-895/29.03.2019 г. на Министъра на образованието и науката са променени сроковете за кандидатстваане, класиране и записване. Промяната е извършена със Заповед № 892/18.04.2019 г. на Директора на ПМГ „Атанас Радев”.
  3. Приложения:
  • Заповед № 892/18.04.2019 г. на Директора на ПМГ „Атанас Радев” Зап. 892 18.04.2019 V клас 19-20;
  • Заявление за получаване на служебна бележка за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и математическите състезания „Европейско кенгуру” и „Питагор”. заявление за сл. бележка