Прием на ученици в V клас за учебната 2019-2020

ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на ПМГ „Атанас Радев”, град Ямбол оповестява, че към дата 21.06.2019 г. всички класирани ученици за V клас през учебната 2019-2020 година са записани и няма незаети места.

 

ИНФОРМАЦИЯ

за резултатите от класирането на учениците за прием в V клас през учебната 2019-2020 година в ПМГ „Атанас Радев“ – Информация за класирани за V клас 19

СЪОБЩЕНИЕ

за класиране и записване на ученици в V клас за учебната 2019-2020 г. в ПМГ „Атанас Радев”

В изпълнение на Заповед № РД09-895 от 29.03.2019 година на Министъра на образованието и науката и моя заповед № 892 от 18.04.2019 г. обявявам следните срокове, свързани с приема в V клас:

 • От 03 до 07 юни 2019 г. с работно време от 7.30 ч. до 13.30 ч. и от 17.30 ч. до 18.30 ч. организира и контролира приемането на заявленията по образец, копията от служебните бележки, издадени от друга област, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, и копията от удостоверенията за завършен начален етап на основно образование в периода
 • 10 – 12 юни 2019 г. класира в съответствие с утвърдената от ПС методика учениците по низходящ ред по общия брой точки.
 • Съставя протокол с имената на учениците, подредени в низходящ ред в зависимост от общия им брой точки, в който са отбелязани и учениците, класирани за прием в съответствие с утвърдените по план-прием места.
 • На 13 юни 2019 г. в срок до 16,30 ч. поставя на входа на училището, във фоайето пред учителската стая и публикува на сайта на гимназията информация с резултатите от класирането на учениците при спазване на ЗЗЛД.
 • На 18, 20 и 21 юни 2019 г. с работно време от 7.30 ч. до 13.30 ч. и от 17.30 ч. до 18.30 ч. организира записването на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.
 • На 21 юни 2019 г., до 19,00 ч. оповестява на сайта на гимназията броя на незаетите места след изтичане срока на записване на класираните ученици.
 • До 25 юни 2019 г. уведомява следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места.
 • На 26 юни 2019 г., в срок до 17,30 ч. организира записването на следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,
Директор на ПМГ „Атанас Радев”

Регламент за прием в 5 клас 2019

Съобщение

 1. Служебни бележки за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и математическите състезания „Европейско кенгуру” и „Питагор” ще се издават само на ученици, кандидатстващи в друга административна област. Желаещите да получат служебна бележка подават заявление по образец в канцеларията на ПМГ „Атанас Радев”. Служебните бележки се издават в срок до три работни дни след подаване на заявлението.
 2. Във връзка с т. 11 от Регламент за държавен план-прием в V клас на ПМГ „Атанас Радев” за учебната 2019/2020 година и в изпълнение на Заповед № РД 09-895/29.03.2019 г. на Министъра на образованието и науката са променени сроковете за кандидатстваане, класиране и записване. Промяната е извършена със Заповед № 892/18.04.2019 г. на Директора на ПМГ „Атанас Радев”.
 3. Приложения:
 • Заповед № 892/18.04.2019 г. на Директора на ПМГ „Атанас Радев” Зап. 892 18.04.2019 V клас 19-20;
 • Заявление за получаване на служебна бележка за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и математическите състезания „Европейско кенгуру” и „Питагор”. заявление за сл. бележка