V клас през учебната 2018 – 2019

ПОКАНА

за среща с родителите на учениците от пети клас през учебната 2018-2019 г. – срещата ще се проведе на 12.09.2018 г. от 18,00 часа в учителската стая на ПМГ „Атанас Радев“, Ямбол.

СПИСЪЦИ на учениците от V и VІІІ клас – Заповед 1217 – V и VІІІ клас

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол за класиране на ученици за V клас за учебната 2018-2019 г. в ПМГ „Атанас Радев”

Протокол за класиране 5 клас за 18-19

Записване на класираните ученици след І класиране – 27.06. – 28.06.2018 г., от 12,30 ч. до 18,30 ч. –

Ред за приемане в V клас 18-19 препис

Копие от протокол на ПС за прием в V клас през 18-19 с поправена техническа грешка – копие от протокол 3 от заседание на ПС

Заповед на началника на РУО за план-прием в две паралелки в V клас 18-19 2018-04-10 142957

Заповед на директора на ПМГ „Атанас Радев“ за реда на приемане, класиране и записване на ученици в V клас за учебната 2018-2019 година 2018-04-11 заповед 5 2018

СЪОБЩЕНИЕ

за класиране и записване на ученици в V клас за учебната 2018-2019 г. в ПМГ „Атанас Радев”

В изпълнение на Заповед № РД09-627 от 29.03.2018 година на Министъра на образованието и науката и моя заповед № 860 от 10.04.2018 г. обявявам следните срокове, свързани с приема в V клас:

  • 18. 06. – 22.06.2018 г., от 12,30 ч. до 18,30 ч. – подаване на документи за записване-заявление, служебна бележка, удостоверение за завършен ІV клас;
  • 25.06.  – 26.06.2018 г. – класиране и обявяване на класиране – 16,30 ч. на 26.06.2018 г. Списъците ще бъдат изложени на входа на гимназията;
  • 27.06. – 28.06.2018 г., от 12,30 ч. до 18,30 ч. – записване на класираните ученици след І класиране.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,
Директор на ПМГ „Атанас Радев”