Документи за дейността на Гимназията

Стратегия за развитие на училището –   18-19 Стратегия

Годишен план за дейността на училището –  Годишен план 18-19  – Приложение 1 екскурзии 18-19Приложение 2 квалификация на ПС 18-19

Информация за организацията на учебния ден 18-19 – Информация за организ. на уч. ден

Правилник за дейността на училището – Правилник за дейността ПМГ 18-19

Програма за предостав. на равни възможности… – Програма за приобщаване 18-19

Програма за превенция на отпадането… – Програма за превенция … 18-19

Форми на обучение – Форми на обучение 18-19

Заповед за учебници 18-19

заповед за контр. и класни І 18-19

Седм. разписание І срок 18-19

График за провеждане на ІІ час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация График за ІІ час на класа – консулт. 18-19

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети График за допълн. консулт. 18-19