Документи за дейността на Гимназията

Стратегия за развитие на училището –17-18 стратегия 16-20

Годишен план за дейността на училището и План за квалификацията 17-1817-18 Годишен план с квалиф план

Информация за организацията на учебния ден 17-18 Информация за орг. на уч. ден

Правилник за дейността на училището – 17-18 правилник за дейността

Програма за предостав. на равни възможности …17-18 програма за приобщаване

Програма за превенция на отпадането …17-18 програма за превенция

Форми на обучение – 17-18 форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието – 17-18 мерки за пов. на качеството

Заповед за самостоятелна форма

График СФО 2017-2018 в ПМГ

09 2018 График за сам. форма

09 2018 Заповед за сам. форма ІХ